ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Studijos

Kolegijoje teikiamas kokybiškas aukštojo mokslo išsilavinimas, orientuotas į pasirengimą profesinei veiklai. Vykdomos akredituotos pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programos trijose studijų srityse – biomedicinos mokslų, socialinių mokslų ir menų.

Studijų formos

Studijuoti galima nuolatine arba ištęstine forma. Nuolatinių studijų trukmė yra 3 metai, ištęstinių – 4 metai. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgyjamas lygiavertis išsilavinimas.

Diplomas

Kolegijos studentams, sėkmingai baigusiems studijas, suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir  išduodamas aukštojo mokslo diplomas. Profesinio bakalauro diplomai pripažįstami daugelyje Europos valstybių. Tai suteikia Kolegijos absolventams studijų tęstinumo ir karjeros galimybes bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Studijų procesas

Studijų procesas Kolegijoje organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais teisės aktais ir Kolegijos dokumentais.

Studijų kokybė

Siekiant studijų kokybės analizuojami laikmečio poreikiai, atliekamos studentų ir darbdavių apklausos, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus koreguojamas studijų programų turinys. Studijų programas vertina ir akredituoja išoriniai ekspertai.

Studijų ir praktikos bazė

Kolegijoje veikia dvi katedros – Sveikatos mokslų ir technologijų, Socialinės gerovės ir menų. Katedros vykdo studijų programas ir užtikrina jų realizavimo kokybę. Studentai turi galimybę naudotis ne tik Kolegijos, bet ir socialinių partnerių praktinio mokymo bazėmis, bibliotekų paslaugomis, informaciniais ištekliais.

Personalas

Kolegijos dėstytojai turi didelę akademinės veiklos patirtį. Jie yra imlūs naujovėms,  semiasi profesinės patirties ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje. Dauguma dėstytojų yra praktikai, savo srities profesionalai, šalia pedagoginės ar mokslinės veiklos užsiimantys ir praktine veikla. Tai užtikrina teorijos ir praktikos ryšį. Kolegijoje taip pat dėsto kviestiniai dėstytojai iš užsienio; patirtimi dalijasi verslo atstovai.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma